Modèl de gestió

El nou model de gestió de residus

Per què cal adaptar el model de gestió de residus?

L’actual projecte de gestió del Pla Zonal V5 (COR) està basat en un model centralitzat on els residus es tracten principalment en instal·lacions de grans dimensions, allunyades d’allà on es generen i poc adaptades a la realitat del territori.

En aquest sentit, el 2016 el COR fa un primer gir cap a un model descentralitzat, promovent com a línies de treball prioritàries la millora i ampliació de la xarxa consorciada d’ecoparcs i la creació d’un xarxa d’instal·lacions de tractament de biorresidus de petita i mitjana escala.

Per altra banda, l’abril de 2019 s’aprovà el Pla Integral de residus de la Comunitat Valenciana 2019-2022 (PIRCVA), que obliga a replantejar l’actual model de gestió per adequar-lo a les normatives europees i estatals.

Aquesta adaptació implica el plantejament de les noves infraestructures de tractament de residus necessàries en el propi territori (estacions de transferència, ecoparcs, instal·lacions de valorització i instal·lacions d’eliminació).

El principis del nou model de gestió

L’objectiu del nou projecte de gestió és construir un model descentralitzat inspirat en els principis de proximitat, territorialitat, maximització dels beneficis ambientals i foment de l’economia circular.

Proximitat
Instal·lacions a prop dels municipis (menys de 30 minuts)
Si no es possible es dissenyaran estacions de transferència de residus

Territorialitat

Territorialitat
Tenint en compte les singularitats de les diferents comarques i la solidaritat entre territoris

Proximitat

Beneficis ambientals
Gestió de residus minimitzant l’impacte ambiental del transport i les instal·lacions

Economia circular
Prioritzar la prevenció i la valorització dels residus

Un model descentralitzat

L’aplicació dels principis anteriors implica passar a un model descentralitzat, en xarxa, basat en un seguit d’instal·lacions de recollida, transferència i tractament de petita i mitjana escala adaptades al territori i dimensionades adequadament per tal de gestionar de forma eficient tots els residus.

Model Centralitzat

model centralitzat

Model Descentralitzat

Com es defineix el nou model?

Treballar de forma correcta la prevenció i separació en origen es un pas fonamental per dimensionar de manera adequada les infraestructures de tractament i eliminació der residus. Si separem correctament les diferents fraccions, especialment el biorresidu, es reduirà l’aportació al contenidor gris i per tant la necessitat de plantes de tractament de la fracció resta i d’abocadors serà menor.

Per això, el procés d’adaptació del projecte de gestió està estructurat en quatre línies de treball que s’aborden de forma consecutiva:

1

Xarxa consorciada d’ecopars:
ampliació i millora per fomentar
el seu ús

2

Tractament i valorització del bioresidus:
compostatge domèstic, compostatge comunitari i plantes de compostatge d’escala mitjana (fins a 1.000 tones) i escala mitjana-gran (fins a 12.600 tones)

3

Tractament i valorització de la fracció resta i de les fraccions procedents dels ecoparcs

4

Eliminació

El procés de definició consta dels següents passos:

  • Elaboració de la documentació tècnica inicial
  • Revisió de la documentació tècnica
  • Contrast, validació i presentació de noves propostes
  • Desenvolupament del pla de participació
  • Redacció de la documentació tècnica final
  • Aprovació per part del COR i el Consell de Participació Social, i trasllat a la Conselleria competent per a tramitació i aprovació definitiva

Qui participa?

El procés d’adaptació del projecte de gestió compta amb la participació de diferents entitats que treballen de forma coordinada:

icones_web_COR-03

PARTICIPACIÓ ONLINE

Respon les enquestes i ajuda’ns a dissenyar el millor projecte de gestió de residus.

ecoparcs

QUÈ OPINES DELS ECOPARCS?

bioresidus

COM GESTIONEM ELS BIORRESIDUS?